HomeKalendár podujatíSúťaže v pomalom fajčeníReportážeVýstavy a konferencieVšeličoSmokeTimer SKSmokeTimer EN

Pravidlá CIPC

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je určiť medzi súťažiacimi alebo tímami toho, kto vyfajčí fajku za najdlhšiu dobu bez opakovaného zapálenia. Každý súťažiaci alebo tím obdrží rovnaké množstvo tabaku, podobnú fajku a dusátko.

Účasť

Článok 1
Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
Článok 2
Usporiadateľský klub má právo obmedziť počet súťažiacich. Toto obmedzenie musí byť stanovené vo chvíli, kedy je klubu zverené zorganizovanie súťaže.

Tabak

Článok 3
Súťažiaci budú používať výhradne tabak vybraný organizátorom súťaže. 
Článok 4
Množstvo použitého tabaku bude tri (3) gramy.
Článok 5
Organizátor oznámi značku vybraného tabaku a úplný program súťaže najmenej dva (2) mesiace dopredu.

Fajka

Článok 6
Organizátor poskytne všetkým súťažiacim fajky, ktoré sa budú používať počas súťaže.
Článok 7
Vybraná fajka bude vyrobená z bruyeru, rovná, klasického tvaru, s alebo bez vyberatelného filtra a musí umožňovať umiestnenie aspoň troch (3) gramov tabaku. Fajky budú poskytnuté klubom organizujúcim súťaž. 
Článok 8
Organizátor oznámi presné rozmery fajky použitých na súťaž aspoň dva (2) mesiace dopredu s prihliadnutím k ustanoveniu článku 7. Organizátor taktiež pošle za úhradu vzorku fajky každému klubu, ktorý si o to požiada.
Článok 9
Pokiaľ fajka bude mať filter, môžu ho súťažiaci odstrániť.

Súťažný výbor

Článok 10
Rozhodnutia súťažného výboru sú záväzné. Súťažný výbor ba mal byť zložený aspoň z piatich (5) osôb vybraných nasledovne:
1. Prezident národnej asociácie fajkových klubov, alebo ním menovaný zástupca
2. Vedúci súťaže z klubu organizujúceho súťaž, ktorého povinnosťou je vymenovať časomeračov, oznamovať rozhodnutia a výsledky a v prípade nutnosti medzičasov v súťaži.
3. Aspoň traja (3) členovia súťažného výboru, mali by to byť prezidenti fajkových klubov alebo nimi určení zástupcovia, nominovaní na schôdzi národnej asociácie v deň predchádzajúci súťaži.
Článok 11
Každá skupina desiatich (10) súťažiacich bude doprevádzaná aspoň jedným (1) usporiadateľom. Usporiadatelia budú určení vedúcim súťaže. Usporiadatelia budú kontrolovať súťaž, neustále dohliadať na súťažiacich. Usporiadatelia budú rozdávať fajky a ďalšie náležitosti dohodnuté v článku 16. Usporiadatelia sa budú riadiť pokynmi súťažného výboru. Súťažný výbor je oprávnený vystriedať usporiadateľa počas súťaže, pokiaľ si nebude riadne plniť svoje povinnosti. 

Súťažiaci

Článok 12
Každý súťažiaci pri registrácii obdrží kartičku s číslom.
Článok 13
Súťažiaci môžu používať jedine drevené dusátko o priemere 15 mm a dĺžke desať (10) centimetrov, ktoré bude poskytnuté organizátorom.
Článok 14
Po určenom signále vedúceho súťaže podajú usporiadatelia každému súťažiacemu jednu (1) fajku a po jej kontrole ju súťažiaci položia pred seba. Poškodené fajky budú vymenené.
Článok 15
Na určený signál vedúceho súťaže položia usporiadatelia pred každého súťažiaceho jedno (1) dusátko popísané v článku 13 a jeden (1) balíček tabaku. Súťažiacim nie je dovolené dotýkať sa tabaku do času štartu.
Článok 16
Usporiadatelia musia prekontrolovať, či pred každým súťažiacim budú len nasledujúce predmety:
1. fajka
2. balíček tabaku
3. drevené dusátko 
4. dve (2) zápalky v krabičke
5. papier veľkosti A4
6. karta s registračným číslom

Každý súťažiaci si musí byť vedomí, že:
1. dusátko môže používať len vo chvíli, keď je fajka v ústach
2. je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom fajkou klepať alebo trepať 
3. súťažiaci môže odstrániť náustok z fajky na niekoľko sekúnd počas súťaže, aby odstránil tekutinu odklepaním na papier alebo vyfúknutím.
4. list papiera môže každý súťažiaci použiť, aby mohol očistiť dusátko počas súťaže 
5. súťažiaci môžu odstraňovať popol z fajky, ale nesmú vložiť späť žiadny tabak, ktorý by vypadol počas tejto činnosti
6. súťažiaci môžu piť po prvých desiatich (10) minútach súťaže. K dispozícii bude voda a poháre na každom stole
7. je zakázané fúkať do hlavičky fajky ústami alebo nosom, porušenie tohto zákazu je dôvodom pre diskvalifikáciu. 
Článok 17
Potom, čo vedúci súťaže vydá príkaz k štartu, súťažiaci otvoria sáčok s tabakom a budú mať päť (5) minút na naplnenie fajky.
Článok 18
Tabak môže byť drvený len v tomto prípravnom čase.
Článok 19
Súťažiaci nesmú zvlhčovať tabak akýmkoľvek spôsobom.
Článok 20
Súťažiaci nesmú vkladať do fajky akýkoľvek ďalší materiál, ako napríklad kriedu, filtre alebo podobné materiály.
Článok 21
Po uplynutí povolených päť (5) minút odoberú usporiadatelia zostávajúci tabak.
Článok 22
Po vydaní signálu vedúcim súťaže, súťažiaci musia zapáliť svoje fajky  a od tej chvíle je meraný čas.  
Článok 23
Súťažiaci majú jednu (1) minútu na zapálenie fajky s použitím jednej alebo obidvoch zápaliek. Zlomené alebo nefunkčné zápalky budú vymenené usporiadateľom.
Článok 24
Súťažiaci ktorému zhasla fajka, okamžite odovzdá svoju kartu s číslom usporiadateľovi.
Článok 25 
V prípade, že usporiadate má podozrenie že fajka zhasla, je oprávnený požiadať súťažiaceho aby vyfúkol dym. Keď je fajka úplne vyhasnutá a súťažiaci nasignalizoval túto skutočnosť spôsobom uvedeným v článku 24, usporiadateľ požiada súťažný výbor aby súťažiaceho diskvalifikoval pre nešportové chovanie. 
Článok 26
Diskvalifikovaný súťažiaci musí odovzdať svoju registračnú karu usporiadateľovi.
Článok 27
V prípade že fajka „zahorela“, súťažný výbor bude daného súťažiaceho diskvalifikovať.

Zápisné

Článok 28
Organizátor súťaže určí zápisné pre súťaž, každý súťažiaci zaplatí túto čiastku ktorá je nevratná, do doby určenej pre registráciu.
Článok 29
Prihlášku do súťaže sa poslednú chvíľu alebo náhradu za súťažiaceho môže organizátor prijať, alebo odmietnuť.
Článok 30
Spolu so zápisným bude každý súťažiaci platiť náklady spojené so súťažou. Tieto poplatky sú taktiež nevratné.

Konečné výsledky

Článok 31
Súťažný výbor zostaví výsledkovú listinu. Výrok súťažného výboru je konečný a záväzný.

Individuálny víťaz

Článok 32
Víťazom bude súťažiaci, ktorý fajčí najdlhšie za predpokladu, že fajka „nezahorela“ a súťažiaci neporušil ostatné pravidlá. Súťažný výbor bude preverovať fajky desiatim (10) najdlhšie fajčiacim súťažiacim, či fajky „nezahoreli“.
Článok 33
Organizátori môžu udeliť zvláštne ceny a môžu vytvoriť zvláštnu výsledkovú listinu pre ženy.

Víťaz medzi klubmi

Článok 35
Každý tím sa môže skladať maximálne z piatich (5) súťažiacich, ktorých mená budú oznámené prezidentom fajkového klubu. Čas dosiahnutý najlepšími tromi (3) súťažiacimi z každého tímu bude braný do hodnotenia.
Článok 36
Tímy sa môžu skladať z mužov i žien.

Sťažnosti

Článok 37
Súťažiaci môžu podávať súťažnému výboru sťažnosti proti rozhodnutiu usporiadateľa do pätnástich (15) minút po ukončení súťaže.
Článok 38
Po uplynutí doby uvedenej v článku 37 nebude žiadna sťažnosť braná v úvahu.
Článok 39 
Vstupom do súťaže súťažiaci súhlasia s pravidlami CIPC